Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2016)0286Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2016)0286

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 14 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС), за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120 и за отмяна на Регламент (EО) № 1211/2009
(EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

14.11.2018

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: