Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2016)0286Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2016)0286

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 14 november 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Orgaan van Europese regulerende instanties voor elektronische communicatie (Berec) en het Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau), tot wijziging van Verordening (EU) 2015/2120 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1211/2009
(EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

14.11.2018

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: