Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2016)0286Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2016)0286

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC), ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/2120 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1211/2009
(EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

14.11.2018

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: