Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2016)0287Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2016)0287

  ***I
  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  приета на първо четене на 12 септември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0287)

  12.9.2017

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: