Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2016)0287Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2016)0287

  ***I
  EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
  fastlagt ved førstebehandlingen den 12. september 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014, for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0287)

  12.9.2017

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: