Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2016)0287Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2016)0287

  ***I
  EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
  pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 12. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/..., ar ko attiecībā uz interneta savienojamības veicināšanu vietējās kopienās groza Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0287)

  12.9.2017

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: