Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2016)0287Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2016)0287

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 12. septembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách
(EP-PE_TC1-COD(2016)0287)

12.9.2017

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: