Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2016)0288Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2016)0288

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 14 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0288)

14.11.2018

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: