Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2016)0288Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2016)0288

  ***I
  EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
  fastlagt ved førstebehandlingen den 14. november 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/… om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning)
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0288)

  14.11.2018

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: