Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2016)0325Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2016)0325

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 13. lipnja 2017. radi donošenja Odluke (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o sudjelovanju Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA), koje zajednički poduzima više država članica
(EP-PE_TC1-COD(2016)0325)

13.6.2017

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: