Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2016)0325Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2016)0325

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2017 m. birželio 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2017/... dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0325)

13.6.2017

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: