Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2016)0325Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2016)0325

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 13. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2017/... par Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis
(EP-PE_TC1-COD(2016)0325)

13.6.2017

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: