Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2016)0351Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2016)0351

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2017 m. lapkričio 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių
(EP-PE_TC1-COD(2016)0351)

15.11.2017

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: