Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2016)0355Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2016)0355

  ***I
  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  приета на първо четене на 1 декември 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0355)

  1.12.2016

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: