Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2016)0359Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2016)0359

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 28 март 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива (EС) 2017/1132 (Директива за преструктурирането и несъстоятелността)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0359)

28.3.2019

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: