Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2016)0359Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2016)0359

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 28. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om rammer for forebyggende rekonstruktion, gældssanering og udelukkelse og om foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 (rekonstruktions- og insolvensdirektivet)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0359)

28.3.2019

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: