Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2016)0359Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2016)0359

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 28 maart 2019 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0359)

28.3.2019

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: