Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2016)0362Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2016)0362

  ***I
  EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
  pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/..., ar ko groza Direktīvu 2014/59/ES attiecībā uz zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un Direktīvu 98/26/EK
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0362)

  16.4.2019

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: