Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2016)0364Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2016)0364

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/... om ændring af direktiv 2013/36/EU, for så vidt angår fritagne enheder, finansielle holdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, aflønning, tilsynsforanstaltninger og ‑beføjelser og kapitalbevaringsforanstaltninger
(EP-PE_TC1-COD(2016)0364)

16.4.2019

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: