Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2016)0375Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2016)0375

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2018 m. lapkričio 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/... dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 94/22/EB, Direktyva 98/70/EB, Direktyva 2009/31/EB, Reglamentas (EB) Nr. 663/2009, Reglamentas (EB) Nr. 715/2009, Direktyva 2009/73/EB, Tarybos direktyva 2009/119/EB, Direktyva 2010/31/ES, Direktyva 2012/27/ES, Direktyva 2013/30/ES ir Tarybos direktyva (ES) 2015/652 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0375)

  13.11.2018

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: