Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2016)0380Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2016)0380

  ***I
  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  приета на първо четене на 26 март 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС (преработен текст)
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0380)

  26.3.2019

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: