Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2016)0384Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2016)0384

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 13. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/..., ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz īpašiem pasākumiem, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm
(EP-PE_TC1-COD(2016)0384)

13.6.2017

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: