Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2016)0389Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2016)0389

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 3 юли 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011
(EP-PE_TC1-COD(2016)0389)

3.7.2018

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: