Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2016)0389Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2016)0389

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 3. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/... par lauku saimniecību integrētu statistiku un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1166/2008 un (ES) Nr. 1337/2011
(EP-PE_TC1-COD(2016)0389)

3.7.2018

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: