Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2016)0393Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2016)0393

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2017 m. lapkričio 14 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 nuostatos dėl teritorijų tipologijų (TERCET)
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0393)

  14.11.2017

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: