Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2016)0394Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2016)0394

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 18. aprillil 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2018/…, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1257/2013, direktiive 94/63/EÜ ja 2009/31/EÜ ning nõukogu direktiive 86/278/EMÜ ja 87/217/EMÜ keskkonnaalase aruandluse valdkonna menetlusnormide osas ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/692/EMÜ
(EP-PE_TC1-COD(2016)0394)

18.4.2018

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: