Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2016)0394Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2016)0394

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 18. travnja 2018. radi donošenja Odluke (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1257/2013 i direktiva 94/63/EZ i 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te direktiva Vijeća 86/278/EEZ i 87/217/EEZ u pogledu postupovnih pravila u području izvješćivanja o okolišu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/692/EEZ
(EP-PE_TC1-COD(2016)0394)

18.4.2018

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: