Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2016)0394Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2016)0394

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2018 m. balandžio 18 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2018/..., kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1257/2013, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 94/63/EB ir 2009/31/EB bei Tarybos direktyvų 86/278/EEB ir 87/217/EEB nuostatos dėl aplinkos srities ataskaitų teikimo procedūrinių taisyklių ir panaikinama Tarybos direktyva 91/692/EEB
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0394)

  18.4.2018

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: