Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2016)0394Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2016)0394

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 18. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2018/..., ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013 un Direktīvas 94/63/EK un 2009/31/EK un Padomes Direktīvas 86/278/EEK un 87/217/EEK groza attiecībā uz procedurāliem noteikumiem vides ziņojumu sniegšanas jomā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/692/EEK
(EP-PE_TC1-COD(2016)0394)

18.4.2018

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: