Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2016)0394Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2016)0394

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 kwietnia 2018 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/63/WE i 2009/31/WE, jak również dyrektywy Rady 86/278/EWG i 87/217/EWG, w odniesieniu do przepisów proceduralnych w zakresie sprawozdawczości w dziedzinie środowiska oraz uchylającej dyrektywę Rady 91/692/EWG
(EP-PE_TC1-COD(2016)0394)

18.4.2018

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: