Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2016)0394Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2016)0394

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 18. aprila 2018 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1257/2013, direktiv 94/63/ES in 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Sveta 86/278/EGS in 87/217/EGS v zvezi s postopkovnimi pravili na področju okoljskega poročanja ter razveljavitvi Direktive Sveta 91/692/EGS
(EP-PE_TC1-COD(2016)0394)

18.4.2018

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: