Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2016)0394Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2016)0394

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 18 april 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/… om ändring av förordning (EU) nr 1257/2013 och Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG och 2009/31/EG och rådets direktiv 86/278/EEG och 87/217/EEG, vad gäller förfaranderegler i fråga om miljörapportering, och om upphävande av rådets direktiv 91/692/EEG
(EP-PE_TC1-COD(2016)0394)

18.4.2018

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: