17.4.2019
TC1-COD(2016)0399
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 17. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
(EP-PE_TC1-COD(2016)0399)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 179kWORD 49k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik