24.10.2018
TC1-COD(2016)0409
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 24. oktober 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring og ophævelse af Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/2006 og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU
(EP-PE_TC1-COD(2016)0409)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 885kWORD 149k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik