24.10.2018
TC1-COD(2016)0409
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 24. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/... par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās un ar ko groza un atceļ Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1986/2006 un Komisijas Lēmumu 2010/261/ES
(EP-PE_TC1-COD(2016)0409)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1185kWORD 154k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika