Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2016)0411Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2016)0411

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 29. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/..., ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā
(EP-PE_TC1-COD(2016)0411)

29.11.2018

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: