Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2017)0002Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2017)0002

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 13 септември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО
(EP-PE_TC1-COD(2017)0002)

13.9.2018

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: