Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2017)0002Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2017)0002

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 13. september 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF
(EP-PE_TC1-COD(2017)0002)

13.9.2018

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: