Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2017)0002Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2017)0002

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. syyskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2017)0002)

13.9.2018

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: