Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2017)0002Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2017)0002

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 13. rujna 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ
(EP-PE_TC1-COD(2017)0002)

13.9.2018

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: