Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2017)0002Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2017)0002

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2018 m. rugsėjo 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/... dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB
(EP-PE_TC1-COD(2017)0002)

13.9.2018

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: