Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2017)0002Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2017)0002

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 13. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/... par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK
(EP-PE_TC1-COD(2017)0002)

13.9.2018

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: