Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2017)0002Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2017)0002

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 13. septembra 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES
(EP-PE_TC1-COD(2017)0002)

13.9.2018

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: