Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2017)0048Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2017)0048

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика и за отмяна на десет правни акта в областта на бизнес статистиката
(EP-PE_TC1-COD(2017)0048)

16.4.2019

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: