Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2017)0048Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2017)0048

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om europæisk erhvervsstatistik og om ophævelse af ti retsakter på området erhvervsstatistik
(EP-PE_TC1-COD(2017)0048)

16.4.2019

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: