Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2017)0048Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2017)0048

  ***I
  STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
  usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća od o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0048)

  16.4.2019

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: