Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2017)0048Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2017)0048

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/... par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā
(EP-PE_TC1-COD(2017)0048)

16.4.2019

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: