Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2017)0085Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2017)0085

  ***I
  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0085)

  4.4.2019

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: