Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2017)0085Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2017)0085

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 4. apríla 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ
(EP-PE_TC1-COD(2017)0085)

4.4.2019

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: