Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2017)0113Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2017)0113

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 15 януари 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари
(EP-PE_TC1-COD(2017)0113)

15.1.2019

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: